Đội ngũ lãnh đạo

Chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Giám đốc tài chính

Giám đốc phát triển dự án

Giám đốc quan hệ khách hàng

Giám đốc công nghệ

Phó Tổng giám đốc VNZ Land 

Phó Tổng giám đốc VNZ Land 

Đối tác